DIGITALE TRANSFORMATIE

Uitdagingen bij digitale transformatie

Stelt u zichzelf ook wel eens vragen over hoe het verder moet met de digitale transformatie en hoe het staat met de invoering van agile werken in uw organisatie? Mogelijk herkent u zich dan in de onderstaande vragen die we in de praktijk tegenkomen:

 • Wat is de beste, volgende stap in de digitale transformatie?
 • Zijn we tot nu toe tevreden met de prestaties van de organisatie en zien we de verwachte voordelen terug?
 • Hoe weten we of de verandering die we plannen de belangrijkste problemen of belemmeringen oplost?
 • Hebben we een gezamenlijk beeld op waar we staan in de digitale transformatie?
 • Hoe betrekken we verschillende stakeholders bij onze transformatie?
 • Krijgen we medewerkers mee in hun houding en gedrag? Kruipt de nieuwe, gewenste cultuur al in ons DNA?
 • Hebben we een duidelijk beeld van de huidige uitdagingen?
 • Hoe selecteren we uit veel interessante ideeën de beste oplossing voor onze organisatie?

In de steeds sneller veranderende, digitale maatschappij verwachten klanten, partners en overheden dat een organisatie haar diensten met een digitale component of zelfs volledig digitaal aanbiedt. Agile werken en digitalisering gaan daarbij hand in hand. Agile werken vergroot het verandervermogen en digitalisering faciliteert snelle aanpassingen. Digitaal betekent het werken met apps, websites en social media om te interacteren met de organisatie. Dit kan zowel bij het bestellen van producten, het krijgen van advies, het afhandelen van vragen als het inzien van de huidige status van diensten een belangrijke rol spelen. IT krijgt een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening van zowel bedrijven als overheden. Klanten worden veeleisender en willen een goede en waardevolle digitale ervaring. Het aanbieden van een mailadres of een invulformulier zonder de informatie die een organisatie al beschikbaar heeft van een klant is eenvoudig weg vaak onvoldoende.

De afdelingen in de organisatie verantwoordelijk voor de aangeboden diensten, de business, zijn afhankelijk van IT voor de digitale component daarbinnen. Door de toepassing van IT komen er nieuwe mogelijkheden en vaak compleet nieuwe diensten of business modellen in beeld. Om niet voorbij gestreefd te worden en ontevreden klanten te voorkomen, zijn een intensieve samenwerking tussen business en IT en een andere aanpak en cultuur nodig: een digitale transformatie.

Deze uitdaging is niet nieuw. Veel organisaties en overheden hebben al stappen gezet op dit gebied. De toepassing van multidisciplinaire teams, veranderingen in de rol van de IT organisatie en het toepassen van automatisering van IT om veranderingen sneller te kunnen uitvoeren, etc. zijn hier voorbeelden van. De vergaande toepassing van IT heeft geleid tot complexe IT landschappen met verouderde en nieuwe oplossingen. Veel van die oplossingen zijn nodig, maar het beeld is ook dat dit tot een nodeloos gecompliceerd landschap heeft geleid.

In de digitale transformatie is het de kunst om alle veranderingen in structuur en cultuur in samenhang te houden en de juiste en gewenste waarde te bieden. Het aanpassen van de organisatie, de structuur, heeft een beperkt effect als de mensen in hun denken en doen, hun cultuur, niet worden meegenomen in de verandering. Dingen anders doen leidt niet vanzelf tot anders zijn.

De digitale transformatie is het optimaliseren van cultuur en structuur van een organisatie om waardevolle diensten te bieden die passen binnen de visie en strategie en moet leiden tot de realisatie van de gedefinieerde doelstellingen.

“We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” – Albert Einstein

Onze aanpak

Onze aanpak is gebaseerd op drie inzichten:

 1. Change management – een cruciaal onderdeel van de verandering is om de medewerkers die het werk doen en leiden of faciliteren, mee te nemen in het waarom van de verandering. Zonder een gedragen reden en doel van verandering beklijft het zelden. Het verandervermogen van mensen is vaak kleiner dan alle mogelijke veranderingen. Tijdens de verandering lopen de huidige en toekomstige rol vaak parallel, tijdens de verbouwing moet de winkel open blijven. Het is daarom belangrijk om te prioriteren en de juiste verander scope te kiezen. Gewenning en het opbouwen van nieuwe gewoontes zorgt voor continuïteit en voorkomt terugvallen.
 2. Feedback loops – Het is vaak onmogelijk om alle elementen en impact van een verandering te overzien in een complex systeem van diensten, organisatie afdelingen en IT oplossingen. Een stapsgewijze veranderaanpak om de effecten te meten en daarvan te leren is essentieel om de digitale transformatie uit te voeren.
 3. Alle niveaus afdekken – De uitdaging voor veel organisaties is om de juiste stappen te kiezen in de digitale transformatie. Niet alleen op team niveau maar ook op het team overstijgend, domein niveau, en op het overkoepelend portfolio niveau moet het meerwaarde opleveren. Dit alles zonder de slagkracht op team of domein niveau te verliezen. Onze aanpak geeft ruimte voor de teams om zichzelf te verbeteren en leidt ook tot keuzes voor overkoepelende verbeteringen.

Onze aanpak bestaat uit drie op elkaar ingrijpende feedback loops:

 1. Direct & Align: de richting en het bestaansrecht van de organisatie zijn bepaald en vastgelegd in de missie en visie. Deze zijn vertaald naar doelstellingen en een strategie. Een visie zonder acties blijft een visie zonder resultaten. Echter, zonder visie en strategie zullen de veranderinspanningen een beperkt of negatief effect hebben. De meting van effecten levert feedback voor eventuele bijstelling van de missie, visie, doelen en aanpak.
 2. Diagnose & Inspire: door een combinatie van het onderzoeken van aanleidingen en oorzaken en het inspireren van de organisatie met nieuwe inzichten ontstaan er concrete nieuwe aanbevelingen die uitmonden in voorstellen voor verbeterstappen. Dit zijn compacte plannen die binnen korte periode tot effect moeten leiden.
 3. Change & Learn: het toetsen van een gedragen verbetering door te experimenteren en zo aan te tonen of het gewenste effect bereikt wordt. De verbetering is pas afgerond als het effect in de dagelijkse praktijk gemeten is en de leerervaringen zijn opgehaald.

De kracht van onze aanpak ligt in het kortcyclisch werken. Binnen enkele weken zijn de eerste tastbare resultaten zichtbaar. De transformatie wordt begeleid door een gezamenlijk klant en inspearit team in nauwe samenwerking met management- en operationele teams. Onze combinatie van consultancy en academy draagt in grote mate bij in het verander- en leerproces in de transformatie. Een transformatie betekent hard werken en veel leren vanuit een gevoeld, gezamenlijk probleem. Zonder probleem is er geen oplossing en de juiste oplossing heeft het beoogde effect.

Een digitale transformatie is meer dan het overgaan op agile werkwijzen en het digitaliseren van systemen, processen en procedures. Het vraagt vooral ook een andere manier van denken en handelen, een cultuurverandering en een andere houding en gedrag van de medewerkers. Het blijft niet bij anders doen, maar vraagt uiteindelijk ook anders zijn.

blog-icon

White Paper – Rol van de architect bij een digitale transformatie

De toenemende digitalisering en de veranderingen in werkwijze hebben impact op de rol van de architect. In dit white paper wordt eerst kort ingegaan op de nieuwe werkwijze, vervolgens op de veranderingen in de rol en daarna op organisatorische veranderingen die ook impact hebben.

blog-icon

White Paper – Organisatieverbetering: van uitdagingen naar meetbare effecten

Een digitale transformatie is meer dan het overgaan op agile werkwijzen en het digitaliseren van systemen, processen en procedures. Het vraagt vooral om een andere manier van denken en handelen, een cultuurverandering en een andere houding en gedrag van de medewerkers. Lees verder in dit white paper.

Neem contact op

Heeft u een vraag?

Neem contact op