Aanleiding

Zoals we zien in veel organisaties krijgen de Scrum Masters bij de Nationale Politie een ander gezicht in de voortschrijdende agile transformatie. Inhoudelijk schuift de Scrum Master rol meer naar organisatieadvisering en -verandering en daarnaast ontstaat er een grotere behoefte aan de invulling van coaching, bij de groeiende agile volwassenheid van de organisatie. De ‘klassieke’ teamfacilitator en procesbewaker behoeft aanvulling in professionaliteit en verbreding in de context.

Dit vraagt erom andere competenties en kennis, waarbij TMA een belangrijke rol speelt om deze te bepalen, te meten en te ontwikkelen. Het geeft ook antwoorden op een aantal vragen waar de Nationale Politie en andere organisaties tegenaan lopen:

Hoe voorkomen we oude reflexen die het beoogde resultaat van de agile transformatie blokkeren?
TMA geeft een beeld hoe dat aan te pakken door aan te sluiten bij de talenten van de mensen.

Hoe geven we het agile handelen daadwerkelijk gestalte?
TMA biedt handvatten om aansluitend op de persoonlijke aanleg de mindset duurzaam te veranderen.

Hoe komen we tot goed maatwerk om onze trainingsbehoefte nauwkeurig te dekken?
TMA kan de aansluiting van maatwerk op de behoeftes/talenten van cursisten bewerkstelligen.

Hoe krijgen we de juiste dynamiek in zelforganiserende, agile teams/afdelingen?
TMA kan helpen dit te verbeteren, door inzicht te geven in elkaars natuurlijk gedrag en daar rekening mee te houden. Zowel met betrekking tot de onderlinge omgang als met de werk- en taakverdeling.

Hoe bereiken we de houding en het gedrag dat de agile rolveranderingen vraagt?
TMA definieert rollen competentiegericht en sluit recruitment daarop aan. Zowel vanuit het perspectief van de ‘vacaturehouder’ als (selectie) als van het individu (keuze ondersteuning).

TMA en de Scrum Masters bij de Nationale Politie

In 2019 is een groeitraject gestart voor de Scrum Masters (SM) van de Nationale Politie (NP) gebaseerd op TMA. Dit is vormgegeven in een samenwerking tussen hun functionele manager en de TMA-expert van inspearit.

In de zomer is gestart met het samenstellen van een competentieprofiel voor SM’s gebaseerd op het bestaande SM-functieprofiel van NP, de expertise van inspearit m.b.t. agile rollen en de TMA-methode. Met een vertegenwoordiging van agile coaches en SM’s zijn de kerncompetenties geselecteerd die het SM-rolprofiel vormgeven. Daarmee zijn de organisatiecontext, de interne ervaring en externe expertise gecombineerd.

In het najaar hebben alle interne SM’s een TMA-analyse ingevuld en een terugkoppeling gehad op de uitkomst m.b.t. hun drijfveren en talenten. Daarnaast heeft een matching op de competenties van het SM-rolprofiel plaatsgevonden. Dat was voor vrijwel iedereen een feest van herkenning, want TMA klopt en is gebaseerd op positieve psychologie. Elk talent is waardevol, de context bepaald slechts de match op een specifieke rol. De uitkomst heeft geleid tot enkele rolverschuivingen ‘het bevestigt dat ik me toch op wat anders wil richten’ en individuele highlights voor focus op specifieke aspecten van de SM-rol.

Tegen de winter, en in het licht van de ontwikkelcyclus, hebben de SM’s 360° TMA-gestructureerde feedback opgehaald. Daarop volgden terugkoppelingen die weer input waren voor de jaarlijkse R&O-gesprekken. Daarmee gaf deze stap richting en inhoud aan de individuele ontwikkeling van de SM’s.

Overlappende ontwikkel- en trainingsvragen hebben geleid tot enkele gezamenlijke in-house trainingen om de professionaliteit van de SM-community te versterken.

Nu worden TMA-analyses ook gebruikt bij de recruitment van nieuwe SM’s om de matching op competenties te ondersteunen. Daarbij wordt ook gelet op competenties die in de SM-community ondervertegenwoordigd zijn. Dat faciliteert dan weer het doel van onderlinge aanvulling en ondersteuning en het gezamenlijk verder groeien als Community-of-Practice.

Buiten het kader van dit SM-traject heeft de ervaring met TMA er ook toe geleid dat TMA-analyses ook ingezet worden bij mobiliteit ter ondersteuning van de keus voor ‘wat je nu echt eigenlijk wilt’.

TMA model

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten, dan kunt u bij inspearit en/of cibit academy daarvoor terecht. Bel daarvoor 030-2308900 of stuur een mail naar info.nl@inspearit.com.

Adri Fijneman: Om IT te laten groeien als facilitator van business en innovatie werkt Adri aan Agile op schaal. Door zowel de IT als de business functies en rollen hierin mee te nemen breng ik afstemming en focus op de realisatie van toegevoegde waarde voor de klant.

Heeft u een vraag?

Neem contact op